Home
Shockwave-therapie
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Bekkenfysiotherapie
Zwangerfit
Geriatriefysiotherapie
Dry needling
Fysiofitness
Aandoeningen
Behandelingen
Algemene informatie
           

           

           

          


Algemene informatie


Op deze pagina geven wij u algemene informatie over de gang van zaken in onze praktijken. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze gerust aan ons stellen.

Huisreglement Fysiotherapie Jaspars

Afspraken/vergoedingen

 • De eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Bij directe binnenkomst zonder verwijzing zal er een screening worden afgenomen.
 • U kunt telefonisch een afspraak maken bij voorkeur tussen 08.00-18.00 uur of aan de balie op het hele of halve uur.
 • Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen, anders zijn wij verplicht de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen (zie praktijktarieven).
 • De polisvoorwaarden met betrekking tot uw vergoeding voor fysiotherapie dient u zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid.
 • U bent op de hoogte van onze praktijktarieven.
 • Bij een eerste afspraak dient u uw pasje van de zorgverzekeraar en de verwijzing (indien u bent verwezen door een huisarts/specialist) mee te nemen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.

HygiŽne:

 • Voor een behandeling of training is het meenemen van een handdoek gewenst.
 • Het is verboden te roken in de praktijk.
 • Het meenemen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.
 • Vuile schoenen dient u bij binnenkomst uit te doen en in de wachtkamer te zetten.
 • De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden.

Overig:

 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige fysiotherapeut(en) op te volgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen, neem uw waardevolle bezitten daarom altijd mee in de behandelkamer of kleedkamer.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsels, schade of ongevallen opgelopen in de praktijk.
 • In de wachtzaal kunt u gebruik maken van de literatuur/lectuur, het is niet de bedoeling deze mee te nemen naar huis. Folders in het informatierek kunt u gratis meenemen.
 • Als u klachten heeft kunt u deze melden aan uw fysiotherapeut en contact opnemen met de praktijkeigenaren. Wanneer dit niet bevredigend is kunt u de klachtenregeling opvragen via ťťn van de twee praktijkeigenaren. Een folder van de klachtenregeling is aanwezig in de wachtruimte. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
 • Iedere patiŽnt heeft recht op inzage in zijn/haar patiŽntendossier.
 • Bij langdurige afwezigheid van uw fysiotherapeut bij ziekte of zwangerschap wordt de behandeling waargenomen door een collega fysiotherapeut.
 • Indien u opmerkingen, ideeŽn, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer / huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij ťťn van de fysiotherapeuten.
 • Computers en apparatuur worden uitsluitend door de Fysiotherapeut ingesteld.

 

PRIVACY-REGLEMENT FYSIOTHERAPIE JASPARS

 

 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een

registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiŽnt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

  

Reglement:

 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de

bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy

reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

ē Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen

toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve

krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

ē U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat

gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te

wijzigen.

ē Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier

opgeslagen.

ē Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

ē Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek

worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

ē Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

ē Gegevens van cliŽnten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliŽnt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

ē Nadat de cliŽnt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

ē Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Bejegening:

 

Voor de omgang met en het behandelen van de cliŽnt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 

 

ē De werkwijze voor de behandeling van de cliŽnt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliŽnt dit onmiddellijk aan te geven.

ē Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliŽnt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliŽnt behandeld kan worden.

ē Als een cliŽnt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit vůůr het eerste consult aangegeven te worden.

ē De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliŽnt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie en oefentherapie in de fitnessruimte, zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

ē Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliŽnt gevraagd worden.

ē De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliŽnt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

ē Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliŽnt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beŽindigd worden.

ē Besproken onderwerpen met de cliŽnt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

ē Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Vervolg algemene informatie

Behandeling

Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. De behandelingen duren, afhankelijk van de soort therapie, gemiddeld vijf-en-twintig minuten. De eerste behandeling kan uitlopen omdat wij u dan onderzoeken om tot een fysiotherapeutische werkdiagnose te kunnen komen.

U wordt vriendelijk verzocht een handdoek mee te nemen. Indien de behandeling bestaat uit oefentherapie is het handig om sportkleding bij u te hebben.

Tarieven, betalings- en leveringsvoorwaarden

De tarieven voor de verrichtingen kunt u vinden onder de knop Fysiotherapie/tarieven.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst afgesloten.

Behandelingen worden eens per maand gedeclareerd. PatiŽnten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar we geen overeenkomst mee afgesloten hebben ontvangen ťťnmaal per maand een nota. Ook voor verrichtingen die uw verzekeraar niet bij ons heeft ingekocht ontvangt u zelf een nota. U dient dan zelf zorg te dragen voor de benodigde machtigingen voor uw verzekering en voor een goede financiŽle afwikkeling. Voor informatie belt u met uw zorgverzekeraar.

De behandeling van gecontracteerde zorg wordt via Vecozo direct aan de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht blijken dat u niet of niet meer als verzekerde staat geregistreerd bij de door u opgegeven zorgverzekeraar dan ontvangt u rechtstreeks een nota van ons. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het belangrijk ons op de hoogte te brengen van de actuele gegevens betreffende de soort aanvullende verzekering. Dit staat alleen op uw polis vermeld en niet op het ponsplaatje !

Verhindering

Bij verhindering verzoeken wij u tot uiterlijk ťťn dag voor de afspraak bericht te geven. Anders zien wij ons genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen

Voorlichting

Voorlichting vormt een belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling. In de wachtkamers van de verschillende praktijken  liggen folders die door de patiŽnten kunnen worden meegenomen. Aan het begin van een behandeling wordt door de fysiotherapeuten standaard voorlichting gegeven over het doel en de aard van de behandeling.

Ook wordt gewezen op het belang van het opvolgen van adviezen en/ of (huiswerk)oefeningen. Voorts wordt voorlichting en advies gegeven met betrekking tot werk- en/ of sportsituatie. Indien wenselijk en voor zover bij de fysiotherapeuten bekend wordt de patiŽnt geÔnformeerd over bestaande patiŽntenverenigingen, speciale centra of andere deskundigen.  

Klachtenbehandeling

Het klachtenrecht voor patiŽnten is vastgelegd in de Wet klachtrecht CliŽnten Zorgsector. Onze fysiotherapiepraktijken hebben een klachtenregeling getroffen en zijn lid van de Klachtencommissie Fysiotherapie. De patiŽnten worden standaard niet over de klachtenregeling geÔnformeerd. De folder met betrekking tot de klachtenregeling ligt in de diverse wachtkamers ter inzage.

Kwaliteit  

De in ons beroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid is door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (K.N.G.F.)  vastgelegd. In de paragraaf visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid wordt hier kort op ingegaan.

Visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid 

Als organisatie en medewerkers onderschrijven wij het kwaliteitsprogramma van het K.N.G.F. Dit omvat het geheel van alle gecoŲrdineerde activiteiten die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het kwaliteitsprogramma heeft een permanent karakter. Indien voldaan wordt aan de eisen van het kwaliteitsprogramma leidt dit tot opname in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Alle in onze organisatie werkzame fysiotherapeuten staan hierin vermeld.

Kwaliteitsbewaking 

In onze praktijken wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiŽnten aan te bieden. Hiertoe wordt in de praktijk getracht invulling te geven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. In het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden doelstellingen geformuleerd die er toe bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd.

Alle medewerkers van onze praktijken zetten zich in om de hoogste kwaliteit te leveren. De verplichte na- en bijscholingscursussen worden uiteraard gevolgd. Relevante cursussen en congressen worden bezocht. Deelgenomen word aan het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten, overlegstructuren met verwijzers en collegae in de zorgsector. Uiteraard is iedereen aangesloten bij de bekende beroepsorganisaties en gelden de gedragsregels voor fysiotherapeuten, de klachtenregeling en de modelregeling fysiotherapeut- patiŽnt. Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register.

Registerfysiotherapeut

Alle collegae zijn in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie opgenomen. Zij hebben om dit te behalen diverse nascholingen en cursussen gevolgd.

Wat de registerfysiotherapeut voor u kan betekenen leest u in de folder ďDe registerfysiotherapeut doet meerĒ.  Deze folder is er ook in het  Arabisch en het Turks.

F

Fysiotherapie Jaspars, Maastricht, Fysio, Massage, Manuele therapie, Bekkentherapie, Geriatrischetherapie, Therapeut centrum ,Jaspers

ultra geluid, Fitness, Fysiofitness, Osteopatie, electrotherapie diadynamische stroom, interferentie, laser, SSRI, magneetveld,sportmassage,blessure,
tenniselleboog, rugpijn,gewrichtsklachten, reuma,arthrose